Życie społeczne - uwarunkowania życia społecznego | wos.org.pl
start.png
onas.png
polecamy.png
kursy.png
matura.png
kontakt.png
Wiadomości
Sprawdzony sposób na zdanie matury z WOS-u

 
Materiały na e-mail
Ściągnij omówione tematy na nową maturę z WOS-u (za darmo)

Email
Imię
 
Życie społeczne - uwarunkowania życia społecznego PDF Drukuj Email

Życie społeczne ma szeroki zakres i odnosi się nie tylko do świata ludzi, ale także charakteryzuje światy: roślinny i zwierzęcy.

Naturalnie życie społeczne ludzi różni się od życia społecznego roślin i zwierząt głównie tym, że opiera się na więzi społecznej, czyli względnie trwałych zależnościach i stosunkach.

Definicja życia społecznego

Życie społeczne to ogół zjawisk wynikających ze wzajemnego oddziaływania jednostek i zbiorowości przebywających na odpowiednio wyodrębnionej przestrzeni.

Podstawy życia społecznego

Wyróżniamy następujące podstawy życia społecznego:

- przyrodnicze;
- ekonomiczne (gospodarcze);
- kulturowe.

Przyrodnicze uwarunkowania życia społecznego obejmują Czynniki, które dotyczą samego człowieka traktowanej jako istota biologiczna, jego środowiska geograficznego i struktury ludności.

Uwarunkowania życia społecznego

Można wyróżnić następujące uwarunkowania życia społecznego:
- biologiczne;
- geograficzne - ekonomiczne;
- demograficzne - kulturowe.

Ekonomiczne podstawy życia społecznego

Składają się na nie:

- sposoby użytkowania zasobów środowiska geograficznego;
- narzędzia i maszyny;
- organizacja pracy;
- forma własności środków produkcji.

Kulturowe uwarunkowania życia społecznego

Ujawniają się w następujących procesach życia społecznego:

- socjalizacji i kształtowaniu osobowości jednostki;
- ustanawianiu systemów wartości i kryteriów je określających;
- ustalaniu paradygmatów zachowania i postępowania;
- powoływaniu modeli (ideałów) zachowań, instytucji i systemów.

Struktura życia społecznego

- Społeczeństwo to pewna samowystarczalna forma życia zbiorowego ludzi, będąca historycznie ukształtowanym kompleksem zbiorowości i grup społecznych, połączonych przez wspólne terytorium, instytucje, formy działania i wartości kulturowe. Charakterystyczne dla członków takiego społeczeństwa jest poczucie odrębności w stosunku do innych zbiorowości.
- Społeczeństwo jest najbardziej złożoną zbiorowością społeczną. Składają się na nią obiektywne warunki bytu (przyroda, warunki ekonomiczne), kultura i struktura społeczna
- Na strukturę społeczną składają się zbiorowości społeczne (grupy, organizacje i instytucje społeczne) powiązane ze sobą systemem zbieżności.
- Społeczeństwo można dzielić na podstawie różnic demograficznych (płeć i wiek), zamożności (klasy społeczne), pozycji społecznej (warstwy społeczne) i wykonywanego zawodu.

Prawidłowości życia społecznego

- Podstawowymi mechanizmami regulującymi życie społeczne są normy postępowania. Zaliczamy
do nich normy prawne, religijne, moralne i obyczajowe.
- Gotowość do przestrzegania norm społecznych wyznaczają postawy jednostki wobec problemów społecznych. Do cech najbardziej pożądanych dla życia społecznego należą: odwaga cywilna, słowność, prawdomówność, punktualność, odpowiedzialność, pracowitość, zaradność, wrażliwość społeczna i solidarność międzyludzka.
- Normy społeczne i postawy składają się na ład społeczny panujący w danej zbiorowości. Najważniejszymi czynnikami kształtującymi ład społeczny są prawo, moralność, religia i tradycja.
- Do najpoważniejszych problemów moralnych współczesnego świata należą zagadnienia aborcji, eutanazji, nieprzestrzegania praw człowieka, korupcji, nietolerancji, degradacji środowiska, praw zwierząt i inne.
- O etyce życia społecznego decyduje między innymi obowiązujące w danej zbiorowości rozumienie pojęcia sprawiedliwości.
- Czynniki kształtujące ład społeczny to: prawo, moralność, religia, tradycja
- Konflikty społeczne są jednym z procesów zachodzących w każdym społeczeństwie. Ich przyczyny wynikają ze sprzeczności i antagonizmów występujących w danej zbiorowości (pozycja społeczna, dysproporcje w rozwoju, nierównowaga rynkowa, źle funkcjonujący system informacji, sprzeczności pomiędzy wartościami).
- Rodzaje konfliktów społecznych to: konflikty klasowo-warstwowe, kulturowe, ekonomiczne, wartości, małżeńskie i rodzinne.
- Najkorzystniejszymi sposobami rozwiązywania konfliktów są negocjacje, mediacje, arbitraż, droga sądowa, głosowanie i wybory.

Instytucje społeczne

- Instytucja to grupa osób realizujących zadania powierzone im przez daną zbiorowość lub środki służące realizacji tych zadań
- Do podstawowych funkcji instytucji społecznych należą: zaspokajanie potrzeb członków zbiorowości (oświata, sł. Zdrowia), regulowanie stosunków społecznych (policja, prokuratura, izby karbowe), integrowanie jednostek i grup wchodzących w skład zbiorowości (instytucje oświatowe, samorząd), zapewnienie ciągłości zbiorowej.
- O skuteczności instytucji społecznych decydują między innymi: precyzyjnie określone cele, racjonalny podział pracy i wewnętrzna organizacja, depersonalizacja instytucji oraz prestiż i uznanie
w społeczeństwie.
- Instytucje mogą być formalne lub nieformalne.
- Do podstawowych instytucji społecznych zaliczamy: instytucje polityczne (partie polityczne), ekonomiczne (zakłady, firmy, banki), wychowawcze (placówki oświatowe, rodzina) i kulturalne (biblioteki, muzea), socjalne (obyczaje, stowarzyszenia, fundacje) oraz religijne (kościoły, związki wyznaniowe)
 
? poprzedni artykuł   następny artykuł ?
? ? biuro(at)www.wos.org.pl - Polityka prywatności

Angielski Geografia Ciąża Rosyjski Projektowanie stron Joomla Warszawa