Społeczeństwo polskie | wos.org.pl
start.png
onas.png
polecamy.png
kursy.png
matura.png
kontakt.png
Wiadomości
Sprawdzony sposób na zdanie matury z WOS-u

 
Materiały na e-mail
Ściągnij omówione tematy na nową maturę z WOS-u (za darmo)

Email
Imię
 
Społeczeństwo Polskie PDF Drukuj Email

Struktura demograficzna Polski

? Społeczeństwo się starzeje ? spada liczba ludności w wieku produkcyjnym, rośnie natomiast liczba ludności w wieku poprodukcyjnym; jest to tendencja stała
? Spadek dzietności (czyli zmniejszenie się ilości posiadanych dzieci w rodzinie ? przejście na model 2+1; współczynnik dzietności w 1980 r. wynosił 2.3, a obecnie tylko 1.2)
? Wzrost średniej długości życia
? Opóźnianie wieku zawierania związków małżeńskich
? Wśród ludności powyżej 65. roku życia zdecydowanie przeważa liczba kobiet nad liczbą mężczyzn (spowodowane jest to głównie wydarzeniami II wojny światowej). Wśród grupy obywateli najmłodszych proporcje te przedstawiają się odwrotnie ? mamy do czynienia z niewielką nadwyżką chłopców w stosunku do liczby dziewczyn
? W strukturze demograficznej widoczne są dwa powojenne wyże ? jeden z lat 1946-56, a drugi z lat 80. Są one sprzężone, ponieważ drugi jest efektem wkroczenia pierwszego w wiek rozrodczy (tzw. echo wyżu demograficznego)
? Więcej mieszkańców miast niż wsi
? Pod względem poziomu wykształcenia społeczeństwo Polskie jest bardzo zróżnicowane. Wciąż najwięcej ludzi ma wykształcenie podstawowe (30%) i zasadniczo zawodowe (23%), natomiast osoby z wyższym wykształceniem stanowią tylko 10% ogółu obywateli.

Struktura zawodowa Polski

? W Polsce istnieje duża grupa ludzi dwuzawodowej, tzw. chłoporobotnicy. Są to osoby zatrudnione w zawodach pozarolniczych i jednocześnie prowadzących gospodarstwo rolne. Liczebność tej grupy jest wysoka ok. 20% zawodowo czynnych.
? Odsetek zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie jest bardzo wysoki ? wyższy aniżeli w innych krajach UE. Wynika to z silnie rozdrobnionych gospodarstw rolnych. Stosunkowo mały odsetek ludzi pracuje w usługach.
? Bezrobocie najsilniej dotyka osób o niskim poziomie wykształcenia
? Stopa bezrobocia kobiet jest wyższa niż mężczyzn
? Spadek zatrudnienia w sektorze publicznym ? załamanie się w 1989 r. gospodarki centralnie sterowanej spowodowało upadek wielu zakładów przemysłowych. Przechodzenie do gospodarki rynkowej spowodowało ujawnienie się istniejącego od lat ukrytego bezrobocia
? Wzrost zatrudnienia w sektorze prywatnym i usługach
? Wzrost liczby prywatnych przedsiębiorców

Struktura warstwowa Polski

Współczesne klasy społeczne:
? Klasa wyższa: właściciele lub współwłaściciele oraz dyrektorzy wielkich przedsiębiorstw, członkowie rządu, wysocy urzędnicy samorządowi, eksperci o wysokich kwalifikacjach
? Klasa średnia ? średni i drobni przedsiębiorcy, właściciele punktów usługowych.,
? Klasa niższa ? rolnicy indywidualni (małe gospodarstwa), bezrobotni, robotnicy niewykwalifikowani
? Podklasa ? under class - ludzie żyjący na dole drabiny społecznej, w skrajnym ubóstwie i na ogół w konflikcie z prawem.

Czynniki wyznaczające warstwy społeczne

? Dochód/ dobra materialne
? Władza
? Prestiż
? Wykształcenie
? Zdrowie ? traktowane jako warunek pozostałych wartości; na ogół choroba lub niepełnosprawność uniemożliwiają uzyskanie bogactwa, prestiżu lub władzy.
Główne zmiany struktury społecznej w Polsce po 1989 r.
? Pojawiają się nowe zawody, grupy, warstwy społeczne
? Rośnie znaczenie grup zawodowych związanych z rozwojem technologii informatycznych
? Upada wielkoprzemysłowa klasa robotnicza
? Wzrasta nacisk na zdobywanie wykształcenia
? Kobiety coraz częściej przekładają samorealizację nad chęcią założenia rodziny
? Spada liczba ludności w wieku produkcyjnym (niski przyrost naturalny)
 
? poprzedni artykuł   następny artykuł ?
? ? biuro(at)www.wos.org.pl - Polityka prywatności

Angielski Geografia Ciąża Rosyjski Projektowanie stron Joomla Warszawa