WOS ściąga - Polityka i politycy | wos.org.pl
start.png
onas.png
polecamy.png
kursy.png
matura.png
kontakt.png
Wiadomości
Sprawdzony sposób na zdanie matury z WOS-u

 
Materiały na e-mail
Ściągnij omówione tematy na nową maturę z WOS-u (za darmo)

Email
Imię
 
Polityka PDF Drukuj Email

- Sfera życia społecznego związana ze sprawowaniem władzy
- grecy - (gr. polis - państwo) - sztuka rządzenia państwem
- współcześnie - sztuka zdobywania i utrzymania władzy

Podmioty polityczne (grupy społeczne, partie polityczne, organizacje i jednostki uczestniczące w polityce) dążą do realizacji swojej wizji państwa i zaspokojenia własnych potrzeb i interesów poprzez sprawowanie władzy politycznej lub zdobycie wpływu na nią.

Koncepcje polityki

Koncepcja Pojmowanie polityki
Koncepcja politologiczna Polityka = sposób rozwiązywania konfliktów drogą walki = teoria konfliktowa
drogą konsensusu i kompromisu = teoria konsensualna konsensus obie strony akceptują decyzję jako zgodną z ich wartościami i celami
kompromis obie strony na podstawie wzajemnych ustępstw i rezygnacji dochodzą do porozumienia
Koncepcja decyzjonistyczna (dyrektywno-organizacyjna) Polityka = sztuka podejmowania decyzji politycznych i skutecznej ich realizacji
Koncepcja socjologiczna Polityka = sfera zaspokojenia społecznych potrzeb i grupowych interesów

Polityk

Osoba, która sprawuje władzę, dąży do jej zdobycia lub też w inny sposób uczestniczy w podejmowaniu decyzji. 

Kategorie polityków (według Maxa Webera)

olityk okazjonalny nieformalny, efemeryczny udział w polityce
Polityk niezawodowy zajmuje się polityką ale swoje aspiracje zawodowe lokuje w innych sferach życia
Polityk zawodowy z zawodu zajmuje się polityką

Etyka na której opiera się działalność polityka

Etyka przekonań

realizacja wyznawanych wartości i idei, nie dbając o skutki polityczne czy społeczne

Etyka odpowiedzialności

na pierwszym miejscu stawia się odpowiedzialność za losy powierzonej sobie społeczności

Kultura polityczna

Zbiór postaw, wartości i wzorów zachowań uczestników życia publicznego 

Typy kultury politycznej

Kultura zaściankowa - brak zainteresowania polityką
Kultura podporządkowana (poddańcza) - świadomość istnienia władzy, ale mimo wszystko bierność
Kultura uczestnicząca - duża aktywność polityczna i dążenie do zdobycia władzy

Elementy brane pod uwagę w opisywaniu kultury politycznej

element poznawczy - poziom wiedzy i zainteresowania polityką
element wartościujący - sposób oceny polityków
element emocjonalny - emocje towarzyszące przy obserwacji działań politycznych

Prawa człowieka w Kontytucji

Prawa naturalne (John Locke)

- życia
- wolności
- własności

Prawa polityczne

- bierne i czynne prawo wyborcze
- wolność w wyrażaniu pogladów politycznych

Konstytucjonalizm

Definicja konstytucjonalizmu

Koncepcja prawno-polityczna charakteryzująca się następującymi cechami
- rządy prawa
- podział władzy
- sąd konstytucyjny oceniający zgodność władzy wykonawczej i ustawodawczej
- ograniczenie prawa większości do podejmowania decyzji przez konstytucyjne prawa mniejszości
- akceptacja międzynarodowych aktów prawnych definiujących prawa człowieka
 

Skrajna prawica Prawica Centroprawica Lewica Skrajna lewica
siły polityczne o negatywnym nastawieniu do mniejszości i imigrantów oraz nieufności wobec wszelkich projektów integracyjnych ograniczających suwerenność państwa ochrona tradycyjnych wartości takich jak:
? religia
? tradycja
? naród
? rodzina
interes narodowy
gospodarka wolnorynkowa (maksymalne ograniczenie państwa w procesy ekonomiczne)
 
siły polityczne bardzo umiarkowane w dążeniu do wcielenia w zycie prawicowych idei idee równości i sprawiedliwości społecznej, czynna ochrona interesów ludzi słabszych i biedniejszych
wolność jednostki
gospodarka nakazowo-rozdzielcza, kontrola gospodarki
 
 
? ugrupowania populistyczne
? ugrupowania radykalnie nacjonalistyczne
? faszyści
 
? konserwatyści
? chadeci
? liberałowie
 
  ? socjaliści
? socjaldemokraci
 
? komuniści
? trockiści
 
 
? poprzedni artykuł   następny artykuł ?
? ? biuro(at)www.wos.org.pl - Polityka prywatności

Angielski Geografia Ciąża Rosyjski Projektowanie stron Joomla Warszawa