WOS ściąga - Obywatel w sądzie | wos.org.pl
start.png
onas.png
polecamy.png
kursy.png
matura.png
kontakt.png
Wiadomości
Sprawdzony sposób na zdanie matury z WOS-u

 
Materiały na e-mail
Ściągnij omówione tematy na nową maturę z WOS-u (za darmo)

Email
Imię
 
Obywatel w sądzie PDF Drukuj Email

Zasady rozstrzygnięć w toku postępowania karnego

Zasada prawdy materialnej

Musi istnieć dowód popełnionej winy; podczas zbierania dowodów odtwarza się przebieg sytuacji i okoliczności przestępstwa. Czasami rezygnuje się z tej zasady dla dobra ofiary.

Zasada obiektywizmu

Sąd musi być bezstronny; obowiązek wysłuchania obu stron w każdej kwestii dotyczącej sprawy

Zasada domniemania niewinności

Osoba oskarżona jest niewinna dopóki nie zapadnie wyrok sądu

Zasada prawa do obrony

Każdy człowiek ma prawo do skorzystania z pomocy obrońcy. Obowiązkiem obrońcy jest działanie wyłącznie na korzyść swojego klienta. Wyróżniamy obrońcę z urzędu i obrońcę obligatoryjnego ? w przypadku, gdy osoba jest niepełnoletnia, niepoczytalna lub jest cudzoziemcem nieznającym języka polskiego.

Zasada równouprawnienia stron

Ścisłe rozgraniczenie trzech głównych stron w procesie: oskarżenia, obrony i rozstrzygania. Zasada ta wyraża się w równym prawie wniesienia apelacji, kasacji, możliwości przedstawienia dowodów oraz prawnym nakazie wysłuchania przez sąd drugiej strony przed podjęciem orzeczenia.

Zasada jawności procesu sądowego

Obywatele mają prawo uczestniczyć w sprawie sądowej, aby wiedzieć, jak wygląda postępowanie karne oraz sprawują kontrolę społeczną nad pracą władzy sądowej

Środki zapobiegawcze, jakie może użyć sąd

? Tymczasowe aresztowanie ? zatrzymanie trwa maksymalnie 48h, w tym czasie aresztowany i jego sprawa jest przedstawiana sądowi. Po upływie tego czasu sąd ma 24h, aby przedstawić zarzuty. O tymczasowym aresztowaniu rozstrzyga sąd na wniosek prokuratora, kierując się potrzebą zapewnienia prawidłowego przebiegu postępowania.

? Dozór policji ? ograniczenie wolności obywatela (np. zakaz wyjazdu z miasta)

? Poręczenie ? majątkowe, osoby godnej zaufania (np. posła czy senatora) lub społeczne (np. jakiejś organizacji)

? Zakaz opuszczania kraju

? Zawieszenie oskarżonego w określonej działalności

Zasady prawa

? Nie ma przestępstwa bez ustawy - żaden czyn nie jest przestępstwem, jeżeli prawo go za taki nie uważa

? Nie ma kary bez przepisów prawa

? Prawo nie może działać wstecz (lex retro non agit) - zakaz karania za czyn, który nie stanowił przestępstwa w momencie popełnienia go oraz zakaz stosowania kary surowszej niż ta, która obowiązywała w tym momencie

? Nieznajomość prawa szkodzi ? nieznajomość ustawy nikogo nie usprawiedliwia i nie zwalnia od obowiązków czy odpowiedzialności. Uznanie tej zasady uniemożliwia np. powoływanie się sprawcy przestępstwa na tzw. ?nieświadomość bezprawności czynu", czyli na to, że nie wiedział on, iż popełnia czyn zakazany

? Przepis prawny wyższego rzędu uchyla moc przepisu prawnego niższego rzędu

? Późniejszy przepis prawny uchyla moc obowiązującą wcześniejszego przepisu prawnego

Autor: Agnieszka Moskwa
 
? poprzedni artykuł   następny artykuł ?
? ? biuro(at)www.wos.org.pl - Polityka prywatności

Angielski Geografia Ciąża Rosyjski Projektowanie stron Joomla Warszawa