WOS ściąga - Zagrożenia demokracji | wos.org.pl
start.png
onas.png
polecamy.png
kursy.png
matura.png
kontakt.png
Wiadomości
Sprawdzony sposób na zdanie matury z WOS-u

 
Materiały na e-mail
Ściągnij omówione tematy na nową maturę z WOS-u (za darmo)

Email
Imię
 
Zagrożenia dla współczesnej demokracji PDF Drukuj Email

Zagrożenia dla współczesnej demokracji i dyktatura większości w demokracji

Konsekwencją przyjęcia zasady większości jest fakt, że mniejszość, czyli przeciwnicy danej decyzji, muszą się jej podporządkować. W systemie demokratycznym decyzje podejmowane są zgodnie z wolą większości, która musi jednak respektować prawa mniejszości. Prawo wiąże wszystkich obywateli, niezależnie od ich poglądów na dany temat. Mniejszość może bronić własnych poglądów na forum publicznym i próbować zdobyć dla swojej idei szersze poparcie. Gwarantem chroniącym wolności mniejszości przed tyranią większości są prawa człowieka. Dzięki temu nie można odebrać mniejszościom prawa do zachowania, obrony i upowszechniania własnych przekonań. W przeciwnym razie mogłoby dojść do wykluczenia społecznego grup mniejszościowych. Także zasada podziału władz, istnienie wymiaru sprawiedliwości i organów chroniących prawa obywateli ? jak np. Rzecznik Praw Obywatelskich czy Trybunał Konstytucyjny - ma zabezpieczyć przed dyskryminowaniem woli mniejszości. Dodatkowym zabezpieczeniem są konwencje i umowy międzynarodowe dotyczące ochrony praw człowieka.

Elity polityczne a demokracja

Coraz częściej możemy zauważyć, iż partie polityczne alienują się od swoich wyborców. To, kto znajduje się na szczycie partii nie zależy od głosów wyborców, tylko od znajomości i koneksji w partyjnej hierarchii. Politycy nie traktują swego zawodu jako misji społecznej, lecz wykorzystują wysokie stanowisko dla osiągnięcia osobistych korzyści. Liderzy różnych partii tworzą jedną klasę rządzącą, nad którą społeczeństwo nie jest w stanie sprawować skutecznej kontroli.

Bierność społeczeństwa

Niska frekwencja wyborcza może doprowadzić do sytuacji, że to mniejszość będzie decydować i rządzić. Wyborcy postrzegają politykę jako nieatrakcyjną, co doprowadza do bierności obywateli. Wielu Polaków jest zmęczonych ciągłymi kłótniami polityków, nie rozumie konfliktów pomiędzy ugrupowaniami i uważa, że nie ma wpływu na kształt sceny politycznej. Doprowadza to do niskiej frekwencji wyborczej i odsunięcia się naszego społeczeństwa od spraw politycznych.

Niedzielni wyborcy a demokracja

Wiele osób nieinteresujących się sprawami politycznymi i nieorientujących się w tej tematyce ulęga manipulacjom, emocjom i podejmuje nietrafne decyzje w wyborach. Tacy wyborcy głosują na partie populistyczne i radykalne, które krytykują elity, odwołują się do chwytliwych haseł (równość, sprawiedliwość) i proponują zwodniczo proste recepty na rozwiązanie skomplikowanych problemów.

Telewizyjna demokracja ? wpływ mass mediów

Największy wpływ na politykę zyskują osoby, które potrafią dobrze się zaprezentować w środkach masowego przekazu. O zwycięstwie wyborach decydują nie programy polityczne, lecz umiejętność zdobycia wyborców. Zagadnienia polityczne i ekonomiczne są bardzo skomplikowane, o zwycięstwie decydują kwestie pozamerytoryczne. Sukcesy odnoszą ci, którzy posiadają łatwość nawiązywania kontaktów z widzami, umiejętnie prezentują swoją osobowość. Dlatego też o wyniku elekcji decyduje wykreowany wizerunek, a nie program wyborczy kandydata. Chęć dotarcia do szerokiego grona odbiorców powoduje obniżenie poziomu dyskusji politycznej.

Problemy ekonomiczne demokracji

Kłopoty gospodarcze takie jak bezrobocie, słaby wzrost gospodarczy, inflacja doprowadzają do niestabilności politycznej i osłabiają zaufanie obywateli do państwa demokratycznego. Kryzysy ekonomiczne rodzą tęsknotę za rządami silnej reki.

Czynniki wzmacniające demokrację

? obywatele biorą udział w wyborach, referendach itp.
? czują się odpowiedzialni za wspólne dobro
? uczestniczą w życiu publicznym, a szczególnie udzielają się w środowisku lokalnym
? działają zrzeszenia obywateli - stowarzyszenia, fundacje, związki zawodowe
? niezależnie media informują o korupcji i kontrolują władzę
? opinia publiczna wywiera wpływ na decyzje rządzących
? siły polityczne nie podważają zastanego ładu
? istnieje pluralizm polityczny
? istnieją procedury pokojowego rozwiązywania konfliktów
? prawo jest jasne i przejrzyste
? przestrzegane są prawa i wolności
? sprawnie działają instytucje stojące na straży prawa
? osoby, które naruszają przepisy, nie pozostają bezkarne
? państwo wspomaga tych, którzy potrzebują wsparcia (becikowe, zasiłki)
? funkcjonuje wolny rynek
? respektowane są prawo własności i wolność gospodarcza
? funkcjonuje zasada solidarności pomiędzy regionami
 
? poprzedni artykuł   następny artykuł ?
? ? biuro(at)www.wos.org.pl - Polityka prywatności

Angielski Geografia Ciąża Rosyjski Projektowanie stron Joomla Warszawa