Sołectwo i sołtys | wos.org.pl
start.png
onas.png
polecamy.png
kursy.png
matura.png
kontakt.png
Wiadomości
Sprawdzony sposób na zdanie matury z WOS-u

 
Materiały na e-mail
Ściągnij omówione tematy na nową maturę z WOS-u (za darmo)

Email
Imię
 
Sołectwo i sołtys PDF Drukuj Email

Sołectwo

Informacje dotyczące sołectwa należy rozpocząć od sytuacji prawnej jednostki pomocowej gminy.

Jako jednostka pomocnicza gminy sołectwo posiada i realizuje zadania własne na warunkach określonych w swoim statucie. Z kolei statut sołectwa określa kompetencje, zadania i zakres działania sołectwa jak i jego organów oraz sposób wewnętrznego zoorganizowania. Realizując zadania własne sołectwo działa samodzielnie zgodnie z ustaleniami statutu. W świetle przepisów prawa sołectwo współdziała z organami gminy w wykonaniu zadań własnych i zleconych gminie. Opinia sołectwa stanowi podstawę analizy rozporządzeń organów gminy dotyczących spraw sołectwa. Sołectwo posiada prawo sprzeciwu określone niniejszym statutem do organów gminy w przypadku uznania, że naruszone są istotne interesy mieszkańców sołectwa. jak każdy organ administracji publicznej sołectwo posiada zdolność sądową w sprawach należących do jego właściwości z mocy ustawy i przyjętego statutu. Sołectwo i jego organy dbają o zbiorowe potrzeby wspólnoty mieszkańców sołectwa.1

Zadania sołectwa

 • współdziałanie z miejscowymi organizacjami społecznymi w sprawach kształtowania właściwych postaw mieszkańców: gotowości niesienia pomocy sąsiedzkiej, kultury współżycia mieszkańców, wzajemnego szacunku, gospodarności, poszanowania mienia;
 • działania oświatowo?wychowawcze na rzecz umacniania rodziny, kultury życia rodzinnego;
 • organizowanie różnych form pomocy sąsiedzkiej;
 • organizowanie opieki i czasu wolnego dla dzieci i młodzieży;
 • podejmowanie działań mających na celu umacnianie bezpieczeństwa i porządku publicznego;
 • organizowanie i współdziałanie z właściwymi organami dla poprawy warunków sanitarnych, stanu ochrony przeciwpożarowej oraz zabezpieczenia przeciwpowodziowego.2

Sołectwo decyduje w poniższych sprawach:

 • właściwości, użytkowania lub innych praw rzeczowych i majątkowych zwanych mieniem gminnym;
 • mienia komunalnego przekazanego sołectwu w zarząd powierniczy na zasadach bieżącego korzystania z tego mienia w zakresie zwykłego zarządu zgodnie z ustaleniami statutu gminy i niniejszego statutu;
 • kierunków, zakresu i form społecznych czynów komunalnych;
 • utrzymania, konserwacji, remontu wiejskich obiektów komunalnych, sportowych w ramach ustaleń i planów oraz budżetu gminy.

Sołectwo współdziała z organami gminy, wyraża opinię oraz ustosunkowuje się w sprawach:

 • planu szczegółowego zagospodarowania sołectwa oraz uciążliwości środowiskowych;
 • lokalizacja inwestycji;
 • remontów kapitalnych, budowy dróg i ulic oraz ich oświetlenia, kanalizacji, zaopatrzenia w energię elektryczną terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych, przeznaczenia pustych lokali użytkowych;
 • zmian w rozkładzie jazdy komunikacji, przebiegu tras komunikacyjnych i rozmieszczenia przystanków;
 • zmian przeznaczenia obiektów oświaty, służby zdrowia, kultury, sportu i rekreacji znajdujących się na terenie sołectwa.

Samorządowymi organami sołectwa są:

 • Zebranie Wiejskie ? organ uchwałodawczy sołectwa;
 • Sołtys ? organ wykonawczy sołectwa.

Kadencja sprawowania urzędu przez sołtysa i rady sołeckiej trwa cztery lata od daty ich wyborów. Wybory sołtysa i rady zarządza rada gminy w terminie do 3 miesięcy po upływie ich kadencji. Nadzór nad organami sołectwa sprawują organy gminy, zgodnie z postanowieniami niniejszego statutu. Kompetencją zebrania wiejskiego są objęte wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania sołectwa, określone w statucie sołectwa.

Do wyłącznej własności zebrania wiejskiego należy w szczególności sprawy:

 • wybór i odwołanie organów sołectwa;
 • podejmowanie uchwał wnioskujących do Rady Gminy organizacji i zakresie działania sołectwa;
 • programowanie i planowanie programów rozwoju gospodarczego sołectwa;
 • współdziałanie z organami gminy w sprawach rozwoju gospodarczego sołectwa;
 • wypowiadanie się oraz opiniowanie i decydowanie o korzystaniu z dotychczasowych praw sołectwa z mienia gminnego;
 • występowanie do Rady o przekazanie składników mienia komunalnego do korzystania i zarządzania;
 • podejmowanie uchwał dotyczących przyjmowania lub wyzbywania się składników mienia komunalnego wskazanych przez organy gminy;
 • podejmowanie działań oraz upoważnienie sołtysa do sprawowania zwykłego zarządu mieniem.

Sołectwo również w sposób ?zwykły? zarządza mieniem w zakresie:

 • zachowania mienia i osiągnięcia z niego normalnych korzyści, w tym pobierania dochodów;
 • utrzymania mienia w stanie nie pogorszonym w ramach jego obecnego przeznaczenia;
 • realizacji gospodarczej eksploatacji mienia.

Próbując wskazać gospodarkę finansową sołectwa należy przede wszystkim wskazać na jego zasoby finansowe:

 • sołectwo może prowadzić gospodarkę finansową w ramach budżetu gminy.

Dochodami sołectwa mogą być:

 • dotacje budżetu gminy;
 • przychody własne, które mogą pochodzić z wpływów określonej działalności, w tym:
  • dochody uzyskane z tytułu zarządu mieniem gminnym;
  • dochody z najmu lub dzierżawy obiektów będących w gestii sołectwa;
  • dochody z imprez, wystaw, koncertów, konkursów organizowanych zgodnie z obowiązującymi przepisami;
  • dobrowolne wpłaty osób fizycznych prawnych,

Natomiast środki finansowe z budżetu sołectwa mogą być przeznaczone w szczególności na:

 • dofinansowanie komunalnych czynów społecznych,
 • wyposażenie, remont i utrzymanie dróg dojazdowych,
 • utrzymanie i konserwację mienia gminnego oraz komunalnego przekazanego w zarząd sołectwa;
 • pokrycie kosztów związanych z działalnością techniczno?organizacyjna organów sołectwa;
 • środki finansowe sołectwa są przekazywane do budżetu gminy.

Kompetencje sołtysa

Urząd gminy prowadzi księgowość dochodów i wydatków sołectwa. Kompetencje sołtysa są następujące:

 • reprezentuje sołectwo na zewnątrz;
 • przewodniczy radzie sołeckiej;
 • zwołuje zebranie wiejskie i przewodniczy jego obradom;
 • bierze udział w sesjach rady miejskiej, występuje w imieniu sołectwa;
 • podejmuje działania wykonawcze wspólnie z rada sołecką w sprawach realizacji uchwał zebrania wiejskiego;
 • sprawuje bezpośredni zarząd zwykły sołeckim mieniem komunalnym i ponosi prawną odpowiedzialność z tytułu korzystania zarządzania mieniem;
 • występuje do Wójta z wnioskami, propozycjami, inicjatywami w sprawach sołeckiego mienia, przekraczającymi jego i sołectwa kompetencje zwykłego zarządu;
 • może występować przed Sądem na zasadzie posiadanej prze sołectwo zdolności sądowej;
 • podejmuje określone przepisami, zadania wynikające z przepisów szczególnych;
 • współdziała z organami Państwowej Inspekcji sanitarnej, a także ze służbą zdrowia w kwestiach ochrony zdrowia i życia ludności, zgłaszania chorób zakaźnych, właściwego poziomu sanitarnego wsi;
 • współorganizuje działania oraz zapobiega bezpośrednio klęskom żywiołowym oraz usuwa ich skutki;
 • współdziała z organami straży pożarnej w profilaktyce przeciwpożarowej;
 • na podstawie uchwały rady pobiera podatki lokalne;
 • korzysta z ochrony prawnej przysługującej funkcjonariuszom publicznym;
 • sołtysowi przysługuje pomoc ze strony gminy w sprawach ustawowego korzystania z ochrony prawnej w toku sprawowania mandatu.

Rada sołecka

Składa się z 5 osób. Organ ten wspomaga i współpracuje z sołtysem w jego działalności, a szczególnie w realizacji zadań o charakterze planującym, wykonawczym i zarządzającym. Przewodniczącym Rady sołeckiej jest sołtys. Rada Sołecka działa kolegialnie i uchwala okresowe plany pracy dla swej działalności oraz dokonuje podziału pracy pomiędzy swoich członków. Kompetencją Rady Sołeckiej objęte są w szczególności następujące sprawy:

 • opracowanie projektów podziału środków wyodrębnionych w budżecie gminy do dyspozycji sołectwa;
 • inicjatywy dotyczące udziału mieszkańców oraz programów i planów działań; współorganizowanie wykonania uchwał zebrania wiejskiego oraz kontrolowanie ich realizacji.

Autor: Anna Płaza
Przypisy:
1 Administracja publiczna, Jerzy Hausner [red.], Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008, ss. 199 ? 205.
2 Administracja publiczna, Jerzy Hausner [red.], op., cit.

 
? poprzedni artykuł   następny artykuł ?
? ? biuro(at)www.wos.org.pl - Polityka prywatności

Angielski Geografia Ciąża Rosyjski Projektowanie stron Joomla Warszawa