Polityka Zagraniczna RP | wos.org.pl
start.png
onas.png
polecamy.png
kursy.png
matura.png
kontakt.png
Wiadomości
Sprawdzony sposób na zdanie matury z WOS-u

 
Materiały na e-mail
Ściągnij omówione tematy na nową maturę z WOS-u (za darmo)

Email
Imię
 
Polityka Zagraniczna RP PDF Drukuj Email

Polska polityka zagraniczna

Priorytety polskiej polityki zagranicznej przedstawione przez Radosława Sikorskiego

- Umocnienie pozycji Polski promującej politykę wschodnią, w Unii Europejskiej.
- Umocnienie pozycji Polski w NATO.
- Szerzenie pozytywnego obrazu Polski za granicą.
- Dbanie o interesy Polaków za granicą.
- Poprawa skuteczności działania polskiej służby dyplomatycznej.

Ministrowie Spraw Zagranicznych RP po 1990 roku

? Krzysztof Skubiszewski1990 - 1993
? Andrzej Olechowski 1993 - 1995
? Władysław Bartoszewski 1995-1995
? Dariusz Rosami 1995 - 1997
? Bronisław Geremek 1997 - 2000
? Władysław Bartoszewski 2000 - 2001
? Włodzimierz Cimoszewicz 2001 - 2005
? Adam Daniel Rotfeld 2005 - 2005
? Stefan Meller 2005 - 2006
? Anna Fotyga 2006 - 2007
? Radosław Sikorski 2007

Polityka RP wobec Rosji

- Trudne i skomplikowane stosunki z Rosją, związane są z wzajemną nieufnością oraz obecnie z mocarstwową polityką Władimira Putina.
- Na początku lat 90 ostrożna polityka polski wobec Rosji oraz dążenie do zlikwidowania wszelkich zależności z Rosją i wycofania żołnierzy rosyjskich z terytorium RP.
- Traktat o przyjaźni i dobrosąsiedzkiej współpracy podpisano 10 grudnia 1991. Oba państwa uznały nienaruszalność swoich granic oraz wyrzekły się agresji we wzajemnych stosunkach.
- Krytyczne stanowisko wobec chęci przystąpienia Polski do NATO oraz negatywny stosunek polskiej opinii publicznej do wojny w Czeczenii, spowodowały ochłodzenie stosunków politycznych, jednak stosunki gospodarcze były dobre, w 1996 r. Polska podpisała krytykowaną umowę z Rosją, na dostawę gazu na 25 lat.
- Przedmiotem częstych nieporozumień oraz barierą we wzajemnych stosunkach jest stosunek Rosji do historii, jej fałszowanie oraz zatajanie niektórych faktów.
- Ochłodzenie wzajemnych stosunków wywołało również poparcie Polski dla Pomarańczowej Rewolucji na Ukrainie.
- Obecnie Rosja często wykorzystuje zależność krajów Europy środkowo-wschodniej (w tym Polski) jako swój atut w stosunkach międzynarodowych, co czyni ją trudnym partnerem. Ponadto Polska musie brać pod uwagę stanowisko UE wobec Rosji, tak więc prowadzenie skutecznej polityki w takich warunkach nie jest łatwe.

Polityka RP wobec Ukrainy

- Polska jako pierwsze państwo uznało niepodległość Ukrainy (1991 r.) natomiast 18 maja 1992 r., został podpisany między oboma państwami Traktat o dobrym sąsiedztwie i przyjaznych stosunkach i współpracy.
- Na początku lat 90, współpraca z Ukrainą układała się pomyślnie na wielu płaszczyznach m.in.: gospodarczą, wojskową. Ukraina była jednym z głównych partnerów Polski.
- Problemem we wzajemnych stosunkach są zaszłości historyczne, nierozwiązanie sprawy zbrodniczej działalności UPA, dotyczące Akcji Wisła, zwroty dóbr kultury czy też odbudowy polskich cmentarzy na Ukrainie.
- Polska wyraziła głębokie poparcie dla demokratycznych przemian na Ukrainie i wspiera jej dążenia integracyjne z zachodnią Europą. Polska wraz z Ukrainą są współorganizatorami mistrzostw Europy w piłce nożnej w roku 2012, co zbliża obydwa kraje.

Polityka RP wobec Białorusi

- Stosunki w na początku lat 90 układały się bardzo dobrze, w 1991 roku Polska uznała niepodległość Białorusi a w 1992 roku podpisano Traktat o Dobrym Sąsiedztwie i przyjaznej współpracy. Ochłodzenie stosunków nastąpiły gdy władzę na Białorusi objął Aleksander Łukaszenka.
- Największym problemem we wzajemnych stosunkach, jest prześladowanie mniejszości polskiej na Białorusi.

Polityka RP wobec Litwy

- W dniu 26 kwietnia 1994 roku prezydenci Lech Wałęsa i Algirdas Brazauskas uroczyście podpisali w Wilnie Traktat między Rzeczpospolitą Polską a Republiką Litewską o przyjaznych stosunkach i dobrosąsiedzkiej współpracy
- W latach 1994-1997 zawarto wiele umów dwustronnych, dzięki czemu stosunki polsko-litewskie przerodziły się w strategiczne partnerstwo, co jest szczególnie widoczne we współpracy dotyczącej realizacji wspólnych priorytetów politycznych - członkostwa w NATO i UE. Państwa współdziałają również w regionalnych ugrupowaniach i organizacjach (CEFTA, Rada Państw Morza Bałtyckiego).
- Sporne kwestie historyczne i dotyczące mniejszości narodowych, które stosunkowo silnie wpływały na wzajemne stosunki zwłaszcza w latach 90, obecnie odgrywają coraz mniejszą rolę. Mimo nadal pojawiających się trudności i nieporozumień oba państwa starały się skupiać na konkretnych inicjatywach, mających przynieść im wymierne korzyści i wzmocnić ich pozycję w najbliższym środowisku i Unii Europejskiej

Polityka RP wobec Czech i Słowacji

- Układ z o dobrym sąsiedztwie, solidarności i przyjacielskiej współpracy z Czechosłowacją został zawarty w 1991 roku, który po podziale na Czechy i Słowację, został uznany przez obydwa państwa.
- Stosunki z tymi krajami są poprawne, brak większych nieporozumień i konfliktów.
- Współpraca zacieśniła się gdy Czechy i Słowacja wraz z Polską, wspólnie starały się o akcesję do UE oraz NATO, (do którego Słowacja przystąpiła jednak 5 lat później niż Czechy i Polska) Wzajemna współpraca rozwija się w ramach działalności Grupy Wyszehradzkiej.

Polityka RP wobec Niemiec

- W roku 89 najważniejszym problem było oficjalne uznanie granicy polsko-niemieckiej przez RFN, co zostało zawarte w traktacie granicznym 14 listopada 1990.
- W roku 1991 zawarto Traktat o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy, Niemcy poparły dążenia Polski do przystąpienia do Wspólnot Europejskich. Uregulowano również bardzo ważne kwestie dotyczące mniejszości narodowych.
- Od początku lat 90, Niemcy są najważniejszym partnerem handlowym Polski.
- Na polskiej granicy zachodniej działają 4 euroregiony: Nysa, Sprewa-Nysa-Bóbr, Pro Europa Viadrina oraz Pomerania.
- Barierami we wzajemnym dialogu są obawy Niemiec przed napływem taniej siły roboczej z Polski oraz negatywny obraz Polaków w Niemczech, jak również nieuregulowane kwestie historyczne (np. kwestie Niemców wysiedlonych po II wojnie światowej czy odszkodowań dla Polaków za przymusową pracę w III rzeszy itd.)
- Współpraca jest rozwijana w ramach Trójkąta Weimarskiego.

Polityka RP wobec USA

- Gdy w Polsce nastąpiły przemiany demokratyczne, USA uznały Polskę za strategicznego sojusznika, Polsce natomiast bardzo zależało na przekonaniu USA do swojej kandydatury do NATO
- W 1994 roku na szczycie NATO postanowiono rozszerzyć pakt. Państwom Europy Środkowej zaproponowano udział w zainicjowanym przez USA Partnerstwie dla Pokoju.
- Polska przystąpiła do NATO w 1999 roku.
- Po atakach terrorystycznych 11 września 2001 roku, polska przyłączyła się do antyterrorystycznej koalicji, wspierając USA w działaniach militarnych w Afganistanie i Iraku.
- Niezmiennie od lat jednym z najważniejszych uwarunkowań stosunków polsko-amerykańskich jest współpraca w sferze bezpieczeństwa oraz deklarowane przez obydwa kraje partnerstwo strategiczne.
- Polska udziela Stanom Zjednoczonym stałego politycznego wsparcia w prowadzonej przez nie od 2001 r. wojnie z terroryzmem oraz uczestniczy w najistotniejszych z amerykańskiego punktu widzenia kampaniach militarnych w Iraku i Afganistanie
- Tematem, który obecnie zajmuje najwięcej miejsca w stosunkach obu państw jest budowa tarczy antyrakietowej na terytorium RP, Polska bezskutecznie stara się również o zniesienie wiz do Stanów Zjednoczonych dla swoich obywateli.

Autor: Karol Macios
 
? poprzedni artykuł   następny artykuł ?
? ? biuro(at)www.wos.org.pl - Polityka prywatności

Angielski Geografia Ciąża Rosyjski Projektowanie stron Joomla Warszawa