start.png
onas.png
polecamy.png
kursy.png
matura.png
kontakt.png
Materiały na e-mail
Ściągnij omówione tematy na nową maturę z WOS-u (za darmo)

Email
Imię
 
Społeczeństwo Polskie PDF Drukuj Email

Struktura demograficzna Polski

• Społeczeństwo się starzeje – spada liczba ludności w wieku produkcyjnym, rośnie natomiast liczba ludności w wieku poprodukcyjnym; jest to tendencja stała
• Spadek dzietności (czyli zmniejszenie się ilości posiadanych dzieci w rodzinie – przejście na model 2+1; współczynnik dzietności w 1980 r. wynosił 2.3, a obecnie tylko 1.2)
• Wzrost średniej długości życia
• Opóźnianie wieku zawierania związków małżeńskich
• Wśród ludności powyżej 65. roku życia zdecydowanie przeważa liczba kobiet nad liczbą mężczyzn (spowodowane jest to głównie wydarzeniami II wojny światowej). Wśród grupy obywateli najmłodszych proporcje te przedstawiają się odwrotnie – mamy do czynienia z niewielką nadwyżką chłopców w stosunku do liczby dziewczyn
• W strukturze demograficznej widoczne są dwa powojenne wyże – jeden z lat 1946-56, a drugi z lat 80. Są one sprzężone, ponieważ drugi jest efektem wkroczenia pierwszego w wiek rozrodczy (tzw. echo wyżu demograficznego)
• Więcej mieszkańców miast niż wsi
• Pod względem poziomu wykształcenia społeczeństwo Polskie jest bardzo zróżnicowane. Wciąż najwięcej ludzi ma wykształcenie podstawowe (30%) i zasadniczo zawodowe (23%), natomiast osoby z wyższym wykształceniem stanowią tylko 10% ogółu obywateli.

Struktura zawodowa Polski

• W Polsce istnieje duża grupa ludzi dwuzawodowej, tzw. chłoporobotnicy. Są to osoby zatrudnione w zawodach pozarolniczych i jednocześnie prowadzących gospodarstwo rolne. Liczebność tej grupy jest wysoka ok. 20% zawodowo czynnych.
• Odsetek zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie jest bardzo wysoki – wyższy aniżeli w innych krajach UE. Wynika to z silnie rozdrobnionych gospodarstw rolnych. Stosunkowo mały odsetek ludzi pracuje w usługach.
• Bezrobocie najsilniej dotyka osób o niskim poziomie wykształcenia
• Stopa bezrobocia kobiet jest wyższa niż mężczyzn
• Spadek zatrudnienia w sektorze publicznym – załamanie się w 1989 r. gospodarki centralnie sterowanej spowodowało upadek wielu zakładów przemysłowych. Przechodzenie do gospodarki rynkowej spowodowało ujawnienie się istniejącego od lat ukrytego bezrobocia
• Wzrost zatrudnienia w sektorze prywatnym i usługach
• Wzrost liczby prywatnych przedsiębiorców

Struktura warstwowa Polski

Współczesne klasy społeczne:
• Klasa wyższa: właściciele lub współwłaściciele oraz dyrektorzy wielkich przedsiębiorstw, członkowie rządu, wysocy urzędnicy samorządowi, eksperci o wysokich kwalifikacjach
• Klasa średnia – średni i drobni przedsiębiorcy, właściciele punktów usługowych.,
• Klasa niższa – rolnicy indywidualni (małe gospodarstwa), bezrobotni, robotnicy niewykwalifikowani
• Podklasa – under class - ludzie żyjący na dole drabiny społecznej, w skrajnym ubóstwie i na ogół w konflikcie z prawem.

Czynniki wyznaczające warstwy społeczne

• Dochód/ dobra materialne
• Władza
• Prestiż
• Wykształcenie
• Zdrowie – traktowane jako warunek pozostałych wartości; na ogół choroba lub niepełnosprawność uniemożliwiają uzyskanie bogactwa, prestiżu lub władzy.
Główne zmiany struktury społecznej w Polsce po 1989 r.
• Pojawiają się nowe zawody, grupy, warstwy społeczne
• Rośnie znaczenie grup zawodowych związanych z rozwojem technologii informatycznych
• Upada wielkoprzemysłowa klasa robotnicza
• Wzrasta nacisk na zdobywanie wykształcenia
• Kobiety coraz częściej przekładają samorealizację nad chęcią założenia rodziny
• Spada liczba ludności w wieku produkcyjnym (niski przyrost naturalny)
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
© biuro(at)www.wos.org.pl

Angielski Geografia Ciąża Rosyjski Projektowanie stron Joomla Warszawa