Materiały na e-mail
Ściągnij omówione tematy na nową maturę z WOS-u (za darmo)

Email
Imię
 
Polska w Unii Europejskiej PDF Drukuj Email

Droga Polski do Unii Europejskiej

- 1988 – Pierwsze oficjalne kontakty dyplomatyczne między Polską a Wspólnotami.

- 16.09.1989 - Polska i Wspólnoty Europejskie podpisują umowę w sprawie handlu i współpracy gospodarczej.

- 1989 - Ustanowienie programy pomocy finansowej dla Polski i Węgier PHARE (Poland and Hungary Assistance for Restructuring their Economies).

- 26.02.1990 - Powołanie ambasadora Polski przy WE, zostaje nim Jan Kułakowski.

- 25.05.1990 - Rząd RP składa oficjalny wniosek o rozpoczęcie negocjacji umowy stowarzyszeniowej z WE.

- 26.011991 - Powołanie przez polski rząd Pełnomocnika do Spraw Integracji Europejskiej oraz Pomocy Zagranicznej, zostaje nim Jacek Saryusz-Wolski.

- 16.12.1991 - Podpisanie Układu Europejskiego czyli umowy o stowarzyszeniu Polski ze Wspólnotami Europejskimi, której celem było ustanowienie odpowiednich ram dla dialogu politycznego, popieranie rozwoju handlu i harmonijnych stosunków gospodarczych między stronami oraz stworzenie właściwych ram dla pomocy finansowej i technicznej.

- 21-22.06.1993 Rada Europejska na posiedzeniu w Kopenhadze ustaliła polityczne i ekonomiczne warunki członkostwa zwane Kryteriami Kopenhaskimi.

- 1.02.1994 - Układ Europejski wchodzi w życie.

- 8.04.1994, Ateny - Rząd RP składa wniosek o Członkostwo w UE

- 8-10.12.1994 - Rada Europejska podczas posiedzenia w Essen przyjmuje postanowienia związane ze strategią przyjmowania państw stowarzyszonych Europy Środkowej i Wschodniej.

- 26-27.06.1995 - Rada Europejska w Cannes dokonuje oceny wprowadzania w życie strategii przygotowania krajów Europy Środkowo Wschodniej do członkostwa w UE oraz przyjmuje Białą Księgę w sprawie przygotowania krajów stowarzyszonych Europy Środkowo Wschodniej do integracji z rynkiem wewnętrznym UE.

- 3.10.1996 - Rozpoczęcie działalności Komitetu Integracji Europejskiej.

- 28.1.1997 – Rada Ministrów przyjęła dokument Narodowa Strategia Integracji (NSI) która miała na celu właściwe przygotowanie administracji centralnej, przeprowadzenie zmian w sferze prawnej, gospodarczej i instytucjonalnej oraz przygotowanie do członkostwa w Unii Europejskiej polskiego społeczeństwa.

- 16.07.1997 Opinia (Avis) Komisji Europejskiej w sprawie wniosku Polski o członkostwo w Unii Europejskiej .
- 12-13.12.1997 Opinie przyjęte przez Radę Europejską w Luksemburgu. Podstawą decyzji o rozpoczęciu negocjacji z państwami określanymi mianem grupy luksemburskiej (w tym Polski).

- 12.1997 - Podczas szczytu luksemburskiego Rada Europejska postanowiła, że Partnerstwo dla Członkostwa będzie zasadniczym elementem wzmocnionej strategii przedczłonkowskiej, gromadzącej w jednolitych ramach wszelkie formy pomocy dla państw kandydujących.

-24.04.1998 - Ustanowienie pełnomocnika rządu ds. negocjacji o członkostwo w UE, zostaje nim Jan Kułakowski.

- 31.04.1998 – Bruksela. rozpoczynają się negocjacje dotyczące członkostwa Polski w UE

- 04.1998 - Komitet Integracji Europejskiej przyjmuje Narodowy Program Przygotowania Polski do Członkostwa w UE.

- 7-12.12.2000 - Podpisanie Deklaracji w sprawie rozszerzania UE (Traktat nicejski)

- 13.12.2002 –Rada Europejska zamyka negocjacje podczas szczytu w Kopenhadze, przyjmując ostateczne uzgodnienia projektu traktatu akcesyjnego.

- 16.04.2003 – Państwa członkowskie UE i Polska uroczyście podpisują traktat akcesyjny podczas szczytu Rady Unii Europejskiej w Atenach.

- 7-8.06.2003 – Referendum akcesyjne w sprawie wstąpienia Polski do Unii Europejskiej i ratyfikacji traktatu ateńskiego. Frekwencja - 58.85 % za – 77.45 % .

-1 Maja 2004 r. – Traktat Akcesyjny wchodzi w życie. Polska staje się pełnoprawnym członkiem Unii Europejskiej.

Po Akcesji

- 13.06.2004 - Pierwsze wybory do Parlamentu Europejskiego w których uczestniczą obywatele Polski.

- 21.12.2007 - Polska wstępuje do strefy Schengen.

- Obecnie Polska stara się o przyjęcie do strefy Euro, co nastąpi po spełnieniu wszystkich niezbędnych warunków (nie wcześniej niż w roku 2011)

- Prezydencja Polski w Radzie Unii Europejskiej przypada na drugą połowę roku 2011

Autor: Karol Macios
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »