Materiały na e-mail
Ściągnij omówione tematy na nową maturę z WOS-u (za darmo)

Email
Imię
 
Komunikacja społeczna PDF Drukuj Email

Komunikacja społeczna

W społeczeństwie rozumianym, jako forma życia zbiorowego, między ludźmi dochodzi do interakcji czyli wzajemnych oddziaływań. Zachodzą one dzięki komunikacji społecznej.

Definicja komunikacji społecznej

Są to procesy wymiany i przekazu informacji między jednostkami a grupami społecznymi.

Typy komunikacji społecznej

Ze względu na rodzaj środków komunikowania: Werbalne, niewerbalne i symboliczne.

Ze względu na odległość dzieląca nadawcę i odbiorcę: Bezpośrednia i pośrednia

Ze względu na miejsce nadawcy i odbiorcy

a) Pozioma: zajmują w strukturze takie same lub podobne pozycje
b) Pionowa: zajmują różne pozycje!!

Ze względu na poziom komunikowania:

a) Wewnątrzosobowa: zachodzi w umyśle, polega na wew. Formułowaniu myśli i ewentualnych przyszłych przekazów.
b) Międzyosobowa: Zachodzi między kilkoma osobami i zazwyczaj przybiera formę rozmowy
c) Grupowa: między grupami społ.
d) Instytucjonalna: w obrębie instytucji społ. Oraz między nimi
e) Masowa: pozawala na dotarcie do szerokich mas odbiorców za pośrednictwem mass mediów.

Środki masowego przekazu a komunikacja społeczna

Komunikacja społeczna kierowana do szerokiej liczby odbiorców odbywa się za pomocą mass mediów.
W miarę rozwoju techniki pojawiają się nowe media. Od tradycyjnych odróżniają je takie cechy jak:
-wykorzystywanie technik informatycznych
- interaktywność pełna możliwość komunikacji zwrotnej
-zatarcie granic między nadawcą a odbiorcą
-znaczne umniejszenie znaczenia granic geograficznych

Fazy rozwoju mediów

-elitarna: rozwój i ulepszenie nowego medium.
-popularyzacja: zdobycie przez medium dużej popularności.
-specjalizacja: stopniowa utrata popularności medium. Większa specjalizacja przekazów i segmentacja odbiorców.

Media a społeczeństwo

Media to nie tylko techniczny aparat przekazu informacji. Maja one charakter złożonych instytucji społecznych, w których skład wchodzi baza techniczna, zespoły pracowników i grupy zarządzające. Ta struktura pośredniczy między światek a społeczeństwem. Media kształtują opinię publiczną.

Świadomość społeczna

Definicja: Są to układy przekonań indywidualnych wspólne dla pewnych zbiorowości, uświadamiane przez wszystkich jej członków jako wspólne i stanowiące podstawę praktycznych działań.

Składają się na nią idee, wartości, poglądy i przekonania. Świadomość społeczna jest jedną z podstaw istnienia grup i zbiorowości oraz więzi łączących ich członków.

Jej podstawowe składniki to:

-świadomość potoczna: wszelkie rozpowszechnione w danej zbiorowości przekonania, także te spontaniczne i intuicyjne.
-Mit, magia i religia: przeświadczenie o istnieniu w każdym społ. świętości, sacrum.
-ideologia: systemy idei i przekonań, doktryny za pomocą których grupy społ. uzasadniają własne interesy.
-wiedza naukowa: produkt praktyki badawczej.
-sztuka
-opinia publiczna: system przekonań i poglądów na sprawy publiczne.

Opinia publiczna

Opinia publiczna uświadamia poszczególnym jednostkom, a w jakim stopniu przekonania, które wyznają są wyjątkowe, a w jakim stanowią wspólną cechę danej społ.

Badania opinii publicznej

a) Sondaże: polegają na analizie i interpretacji wypowiedzi ok. liczby osób.
Wywiad kwestionariuszowy: zadawaniu wszystkim respondentom jednakowych pytań z kwestionariusza

b) Ankieta: respondent sam wypełnia kwestionariusz pytań

c) Wywiad pogłębiony: rozmowa z respondentem, w której badacz nie posługuje się kwestionariuszem pytań tylko listą problemów do poruszenia.

d) Zogniskowany wywiad grupowy: rejestrowane i obserwowane spotkanie grupy osób dyskutujących na tematy zadane przez prowadzącego wywiad.

e) Analiza treści przekazów: Ana,liza treści przezywanych przez mass media.

Autor: Paweł Nowak
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »