Materiały na e-mail
ÅšciÄ…gnij omówione tematy na nowÄ… maturÄ™ z WOS-u (za darmo)

Email
ImiÄ™
 
Czynniki narodowotwórcze PDF Drukuj Email
KsztaÅ‚towanie siÄ™ narodów jest rezultatem procesu historycznego, na którego przebieg wpÅ‚ywa wiele czynników. Czynniki te dzieli siÄ™ na obiektywne i subiektywne, zakÅ‚adajÄ…c ich wspóÅ‚zależność i wzajemne oddziaÅ‚ywanie na siebie.
 Do obiektywnych czynników narodowotwórczych zalicza siÄ™ wspólnotÄ™ pochodzenia, jÄ™zyka, terytorium, kultury, życia gospodarczego i politycznego.
 Czynnikami subiektywnymi sÄ… zjawiska należące do sfery Å›wiadomoÅ›ci narodowej.
Do obiektywnych czynników narodowotwórczych należy także wspólnota zwyczajów i kultury. Obejmuje ona szeroki kompleks zjawisk dajÄ…cych poczucie jednoÅ›ci oraz integrujÄ…cych narody na pÅ‚aszczyźnie uznawanych wartoÅ›ci kulturowych. Etniczne definicja narodu w samym centrum wspólnoty kulturowej stawiajÄ… nie tylko reprezentacyjnÄ… kulturÄ™ narodu (literaturÄ™ piÄ™knÄ…, sztukÄ™, muzykÄ™ poważnÄ…), ale także kulturÄ™ ludowÄ…, tradycje i obyczaje oraz wierzenia religijne.
Tak szeroko uksztaÅ‚towana wspólnota kultury okreÅ›la w sposób trwaÅ‚y tożsamość narodowÄ….
Do subiektywnych czynników narodotwórczych nalezÄ… powstanie i rozwój samoÅ›wiadomoÅ›ci narodu oraz przekonanie zbiorowoÅ›ci ludzi, że tworzÄ… wspólnotÄ™ narodowÄ….
PaÅ„stwo narodowe bÄ™dÄ…ce wynikiem historycznego rozwoju, samo staje siÄ™ czynnikiem narodotwórczym na dalszych etapach ewolucji narodu.
BiorÄ…c pod uwagÄ™ obiektywne i subiektywne czynniki narodotwórcze, można przyjąć nastÄ™pujÄ…cÄ… definicjÄ™ narodu:
Naród jest trwaÅ‚Ä…, historycznie uksztaÅ‚towanÄ… wielkÄ… zbiorowoÅ›ciÄ… ludzi stanowiÄ…cÄ… wspólnotÄ™ pochodzenia, jÄ™zyka, terytorium, kultury oraz życia gospodarczego i politycznego. Wspólnota ta ma uksztaÅ‚towanÄ… Å›wiadomość narodowÄ… wyrażajÄ…cÄ… siÄ™ w poczuciu odrÄ™bnoÅ›ci i tożsamoÅ›ci, uznawaniu siebie jako naród, nazwie wÅ‚asnej narodu, symbolach i wartoÅ›ciach, lojalnoÅ›ci i solidarnoÅ›ci zbiorowej oraz woli zachowania jednoÅ›ci i niezależnoÅ›ci narodowo – paÅ„stwowej.
 
« poprzedni artykuÅ‚   nastÄ™pny artykuÅ‚ »